Ruszyła rekrutacja na szkolenia z zakresu postępowania diagnostycznego, terapii oraz profilaktyki – V modułów do wyboru – Wytyczne.org

Ruszyła rekrutacja na szkolenia z zakresu postępowania diagnostycznego, terapii oraz profilaktyki – V modułów do wyboru

Ruszyła rekrutacja na bezpłatne szkolenia z następujących tematów:

Kurs doskonalący z zakresu diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób układu krążenia
Kurs doskonalący z zakresu diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób nowotworowych
Kurs doskonalący z zakresu diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób i zaburzeń psychicznych
Kurs doskonalący z zakresu diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób układu oddechowego
Kurs doskonalący z zakresu diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego
Dodatkowo każdy z powyższych kursów będzie wzbogacony o moduł warsztatowy pt. “Kurs doskonalący z komunikacji i budowania relacji pomiędzy lekarzami pierwszego kontaktu
a lekarzami specjalistami”

TERMINY NAJBLIŻSZYCH SZKOLEŃ:

23-24.08.2019 r. – “Kurs doskonalący z zakresu diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób nowotworowych – Nowotwory głowy i szyi” (12 h) wraz z modułem “Kurs doskonalący z komunikacji i budowania relacji pomiędzy lekarzami pierwszego kontaktu a lekarzami specjalistami” (4 h) + kurs uzupełniający e-learningowy.
Miejsce szkolenia – WARSZAWA

24-25.08.2019 r. – “Kurs doskonalący z zakresu diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób nowotworowych – Nowotwory głowy i szyi” (12 h) wraz z modułem “Kurs doskonalący z komunikacji i budowania relacji pomiędzy lekarzami pierwszego kontaktu a lekarzami specjalistami” (4 h) + kurs uzupełniający e-learningowy.
Miejsce szkolenia – WARSZAWA

24-25.08.2019 r. – “Kurs doskonalący z zakresu diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób układu oddechowego – Astma” (12 h) wraz z modułem “Kurs doskonalący z komunikacji i budowania relacji pomiędzy lekarzami pierwszego kontaktu a lekarzami specjalistami” (4 h) + kurs uzupełniający e-learningowy.
Miejsce szkolenia – WARSZAWA

24-25.08.2019 r. – “Kurs doskonalący z zakresu diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego – Dna moczanowa” (12 h) wraz z modułem “Kurs doskonalący z komunikacji i budowania relacji pomiędzy lekarzami pierwszego kontaktu a lekarzami specjalistami” (4 h) + kurs uzupełniający e-learningowy.
Miejsce szkolenia – WARSZAWA

31.08-01.09.2019 r. – “Kurs doskonalący z zakresu diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego – Dna moczanowa” (12 h) wraz z modułem “Kurs doskonalący z komunikacji i budowania relacji pomiędzy lekarzami pierwszego kontaktu a lekarzami specjalistami” (4 h) + kurs uzupełniający e-learningowy.
Miejsce szkolenia – WARSZAWA

Zasady naboru Uczestników ww. szkoleń znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu poniżej.

Dokumenty rekrutacyjne:

Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

 

Załącznik Nr 1 Formularz Zgłoszenia Na Szkolenie

Załącznik Nr 2 Deklaracja Uczestnictwa W Projekcie

Załącznik Nr 3 Oświadczenie Uczestnika Projektu Zgoda Na Przetwarzanie Danych Osobowych

Załącznik Nr 4 Dane Uczestników Projektu

Załącznik Nr 6 Informacja Nt. Możliwości Wnioskowania O Refundację Kosztów Dojazdu I Noclegu Dla Uczestników Projektu

Załącznik Nr 9 Zaświadczenie O Zatrudnieniu

Pozostałe dokumenty – dla osób zakwalifikowanych na szkolenie:

Załącznik Nr 5 Oświadczenie O Braku Możliwości Udziału W Kursie

Załącznik Nr 7 Wniosek O Refundację Kosztów Dojazdu Dla Uczestników Projektu

Załącznik Nr 8 Oświadczenie O Korzystaniu Z Samochodu Dla Uczestników Projektu

Załącznik Nr 10 Wniosek O Refundację Kosztów Noclegu Dla Uczestników Projektu

Wszelkie informacje uzyskają Państwo pod numerami telefonów: 22 559-13-00, 22 558-80-47 a także mailowo : wytyczne@hipokrates.org

Szczegółowe informacje o szkoleniach:

  1. Szkolenia będą odbywały się stacjonarnie w cyklach dwudniowych na terenie całego kraju (harmonogram szkoleń zostanie wkrótce opublikowany).
  2. Każdy cykl szkoleniowy będzie się składał z wykładów (wraz z ćwiczeniami) merytorycznych z jednego z pięciu zakresów opisanych powyżej oraz modułu z zakresu kompetencji miękkich (komunikacji). Każdy stacjonarny kurs będzie wzbogacony o kurs uzupełniający na platformie e-learningowej. Kurs na platformie jest obowiązkowy (zarówno z zakresu medycznego jak i z kompetencji miękkich) i zakończony testem wiedzy (test jednokrotnego wyboru). Warunkiem otrzymania certyfikatu ukończenia szkolenia jest zrealizowanie kursu stacjonarnego (min. 80% obecności na kursie), kursu e-learningowego oraz zaliczenia testu końcowego (70% prawidłowych odpowiedzi zalicza test). Certyfikat ukończenia szkolenia zawiera punkty edukacyjne – łącznie 20 pkt. Dodatkowo użytkownicy platformy e-learningowej mogą (poza obowiązkowymi szkoleniami uzupełniającymi kurs stacjonarny- opisanymi powyżej) zrealizować dowolne kursy na platformie. Natomiast w kursie stacjonarnym każdy może uczestniczyć tylko w jednym z wybranych pięciu modułów.
  3. Każdy z Uczestników szkolenia otrzymuje materiały szkoleniowe w postaci wytycznych w zakresie wybranego kursu.
  4. Uczestnikom szkoleń przysługuje nocleg (lub refundacja jego kosztów) oraz refundacja kosztów dojazdu – na zasadach określonych w Regulaminie Rekrutacji I Uczestnictwa W Szkoleniu
  5. Podczas każdego szkolenia zapewniony będzie przez organizatora catering w postaci przerw kawowych oraz lunchu.

Zachęcamy do zaglądania na naszą stronę internetową – już niebawem opublikujemy harmonogram kolejnych szkoleń (terminy i miejsca szkoleń)!

 

Powyższe szkolenia finansowane są z Projektu pt. “Podnoszenie kwalifikacji lekarzy poprzez przeprowadzenie ogólnopolskich standaryzowanych szkoleń w zakresie postępowania diagnostycznego, terapii oraz profilaktyki” współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER),
Oś Priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie: 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych

Celem głównym Projektu jest zdobycie wiedzy oraz umiejętności lekarzy i lekarzy dentystów uczestniczących w kursach doskonalących w zakresie prawidłowego wykonywania badań diagnostycznych i prowadzenia leczenia zgodnie z wytycznymi i standardami postępowania klinicznego w chorobach układu krążenia, chorobach nowotworowych, chorobach
i zaburzeniach psychicznych, chorobach układu kostno-stawowo-mięśniowego, chorobach układu oddechowego oraz podniesienie jakości komunikacji w relacji lekarzy rodzinnych ze specjalistami.

                                      

Logowanie

Zapomniałes hasła