Przewodnik po serwisie wytyczne.org – Wytyczne.org

Przewodnik po serwisie wytyczne.org

Ośrodek ds. Wytycznych Postępowania w Praktyce Medycznej, powołany przez Naczelną Izbę Lekarską zaprasza towarzystwa naukowe oraz pozostałe organizacje zajmujące się tworzeniem wytycznych do korzystania z zasobów platformy wytyczne.org

Czym się zajmujemy?

Promujemy i wspieramy tworzenie dobrej jakości wytycznych oraz ich wykorzystywanie w praktyce medycznej. Rozpowszechniamy wytyczne postępowania medycznego opierające się na aktualnej wiedzy medycznej oraz powstałych w oparciu o metodologie zgodne z zasadami medycyny opartej na wynikach badań naukowych (Evidence – based Medicine – EBM). Organizujemy i promujemy współpracę międzydyscyplinarną w tworzeniu wytycznych.

Co to są wytyczne postępowania klinicznego?

Wytyczne postępowania klinicznego to raport zawierający poprawnie sformułowane pytania kliniczne i towarzyszące im odpowiedzi – zalecenia/rekomendacje dla lekarzy bądź innych pracowników ochrony zdrowia, które są wskazówkami postępowania w danej sytuacji klinicznej. Zalecenia powinny uwzględniać korzyści zdrowotne, skutki uboczne i zagrożenia. Dokument ten zawiera również informacje o wynikach badań uzasadniających zalecenia/rekomendacje i o metodach ich opracowania.

Biorąc pod uwagę skutki podejmowanych, w gabinecie, szpitalu lub innych placówkach ochrony zdrowia i w jednostkach administracji rządowej decyzji, zalecenia praktyki medycznej muszą być tworzone z zachowaniem rygoru metodologicznego opartego na zasadach EBM, by być przydatnym i wiarygodnym narzędziem w opiece nad pacjentami.

Jakie są cele stosowania wytycznych?

Głównym celem wytycznych jest poprawa jakości opieki nad pacjentem, podnoszenie kwalifikacji lekarzy i innych pracowników opieki zdrowotnej poprzez udostępnianie im opartych na wiarygodnych i aktualnych danych naukowych zaleceń dotyczących postępowania w opiece zdrowotnej. Poprawnie opracowane wytyczne stanowią przystępne, wysokiej jakości podsumowanie aktualnej wiedzy o zagadnieniach będących przedmiotem wytycznych i ułatwiają zastosowanie tej wiedzy w praktyce klinicznej.
Wytyczne dostarczają także podstaw do tworzenia polityki zdrowotnej kraju. Mają one na celu wspieranie ciągłości i kompleksowości opieki nad pacjentem na różnych poziomach systemu ochrony zdrowia, dlatego spełniające kryteria jakościowe wytyczne powinny być wykorzystywane przez podmioty finansujące oraz organizujące strukturę świadczeń zdrowotnych.

Kto powinien być zaangażowany w tworzenie wytycznych?

Wytyczne tworzone są przez grupę starannie dobranych specjalistów reprezentujących różne doświadczenia oraz pełniących różne role w systemie ochrony zdrowia, posiadających wiedzę o dziedzinie, w której wytyczne mają powstać.
Zazwyczaj w skład grupy wchodzą eksperci kliniczni, metodolodzy, epidemiolodzy, praktykujący specjaliści ochrony zdrowia (w zależności od tematu wytycznych mogą to być lekarze rodzinni, lekarze specjaliści, pielęgniarki, farmaceuci, diagności, dietetycy, psycholodzy itd.) oraz reprezentanci pacjentów.

Dlaczego ważne jest angażowanie lekarzy praktyków, pozostałych specjalistów ochrony zdrowia i pacjentów w proces tworzenia i opiniowania wytycznych?

Zaangażowanie lekarzy praktyków, reprezentantów pozostałych zawodów ochrony zdrowia i pacjentów w opracowywanie wytycznych klinicznych jest promowane międzynarodowo. Multidyscyplinarny zespół jest jednym z warunków metodologii tworzenia wytycznych, która mówi by w proces tworzenia wytycznych zgodnie z zasadami EBM angażować wszystkich tych, których wytyczne dotyczą.

Jakie są sposoby opracowywania wytycznych?

Wytyczne powstają w oparciu o dane naukowe, które wyszukiwane są w sposób systematyczny by zidentyfikować najlepszej jakości dane naukowe i by na ich podstawie określić najlepsze dostępne sposoby profilaktyki, rozpoznawania, leczenia i opieki nad pacjentem.

W zależności od dostępnych zasobów (np. dostęp do wykwalifikowanych metodologów, dostępne zasoby finansowe) wytyczne można tworzyć od podstaw (de novo) gdzie podstawą zaleceń są, zakwalifikowane jako dobrej jakości metaanalizy, przeglądy systematyczne lub dane pochodzące z pojedynczych, różnych typów badań naukowych np. randomizowanych badań klinicznych, badań obserwacyjnych itd.

Mając do dyspozycji dużo mniejsze nakłady proponuje się opracowanie wytycznych na podstawie dobrej jakości, już opublikowanych wytycznych innych organizacji. Wykorzystanie już opublikowanych, dobrej jakości wytycznych powinno być zgodne z metodologiami adaptacji lub adopcji.

Jak organizacja tworząca wytyczne może się zaangażować w działalność Ośrodka?

Istnieje wiele form zaangażowania dla organizacji tworzących wytyczne w serwisie wytyczne.org. Większość z nich dostępna jest po zalogowaniu.

Zarejestruj wytyczne swojej organizacji w naszej bazie – baza wytycznych dla pracowników ochrony zdrowia i materiałów dla pacjentów, prowadzona przez Ośrodek ds. Wytycznych Postępowania w Praktyce Medycznej Naczelnej Izby Lekarskiej, powstaje z udziałem i zaangażowaniem towarzystw lekarskich oraz innych organizacji zajmujących się tworzeniem wytycznych. Zapraszamy twórców wytycznych zgodnych z zasadami Evidence Based Medicine do zgłaszania wytycznych dla lekarzy oraz materiałów dla pacjentów do naszej bazy wiedzy.
Dołącz do Grupy Tworzącej Wytyczne– towarzystwa naukowe oraz inne organizacje tworzące wytyczne mogą publikować na naszej stronie ogłoszenia o prowadzonych naborach do grup tworzących wytyczne. Zarejestrowani użytkownicy serwisu, zainteresowani dołączeniem do grup (np. członkowie innych towarzystw, lekarze praktycy, przedstawiciele organizacji pacjentów i inni specjaliści ochrony zdrowia) mogą przesyłać swoje zgłoszenia.
Zgłoś temat dla nowych wytycznych– organizacje tworzące wytyczne mogą zgłaszać tematy wytycznych, których opracowania się podejmują. W tym miejscu będzie można również dowiedzieć się o tematach proponowanych do opracowania, zgłaszanych przez praktykujących lekarzy, pozostałych pracowników ochrony zdrowia lub pacjentów.
Weź udział w konsultacjach – opracowywanie nowych wytycznych i aktualizacja już istniejących to okazje do zebrania opinii lekarzy praktyków, pozostałych specjalistów ochrony zdrowia, organizacji pacjentów czy administracji publicznej na temat proponowanych w wytycznych zaleceń. Przeprowadzenie konsultacji jest jednym z etapów metodologii tworzenia wytycznych.

Jak rozpocząć współpracę z Ośrodkiem?

Pierwszym krokiem jest rejestracja – wypełnij i wyślij formularz rejestracji w naszym serwisie by móc korzystać z jego zasobów.
W celu dokończenia rejestracji konta w serwisie wytyczne.org towarzystwa naukowe i pozostałe organizacje tworzące wytyczne proszone są o jak najszybsze przesłanie na adres email: autoryzacja@hipokrates.org upoważnienia do reprezentowania organizacji wraz z numerem KRS.

W przypadku problemów z rejestracją prosimy o kontakt z Ośrodkiem tel. 22 559 13 43, email: wytyczne@hipokrates.org
Jesteśmy z Państwem od niedawna dlatego prosimy o cierpliwość i zgłaszanie wszelkich problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem serwisu.

Zespół wytyczne.org
Ośrodek ds. Wytycznych Postępowania w Praktyce Medycznej
Naczelna Izba Lekarska
Tel. +48 22 559 1343

Logowanie

Zapomniałes hasła