Przewodnik po serwisie wytyczne.org – Wytyczne.org

Przewodnik po serwisie wytyczne.org

Ośrodek ds. Wytycznych Postępowania w Praktyce Medycznej, powołany przez Naczelną Izbę Lekarską zaprasza lekarzy, lekarzy dentystów oraz innych pracowników ochrony zdrowia do aktywnego udziału w procesie tworzenia, opiniowania i wdrażania wytycznych.

Czym się zajmujemy?

Promujemy i wspieramy tworzenie wytycznych oraz ich wykorzystywanie w praktyce medycznej. Rozpowszechniamy wytyczne postępowania medycznego opierające się na aktualnej wiedzy medycznej oraz powstałych w oparciu o metodologie zgodne z zasadami medycyny opartej na wynikach badań naukowych (Evidence – based Medicine – EBM). Organizujemy i promujemy uczestnictwo oraz współpracę międzydyscyplinarną w tworzeniu wytycznych.

Co to są wytyczne postępowania klinicznego?

Wytyczne postępowania klinicznego to raport zawierający zestaw pytań klinicznych i towarzyszących im odpowiedzi – zaleceń/rekomendacji dla lekarzy bądź innych pracowników ochrony zdrowia. Dokument ten zawiera informacje o wynikach badań uzasadniających zalecenia/rekomendacje i o metodach ich opracowania. Zalecenia, które są wskazówkami postępowania w praktyce, powinny uwzględniać korzyści zdrowotne, skutki uboczne i ryzyko związane z interwencją.
Lekarz w porozumieniu z pacjentem, decyduje o tym, czy w danej sytuacji klinicznej wykorzysta rekomendacje i w jakim stopniu.
Biorąc pod uwagę skutki podejmowanych w gabinecie, szpitalu lub innych placówkach ochrony zdrowia i w administracji decyzji, zalecenia praktyki medycznej muszą być tworzone z zachowaniem rygoru metodologicznego opartego na zasadach EBM, by być przydatnym i wiarygodnym narzędziem w opiece nad pacjentami.

Jakie są cele stosowania wytycznych?

Głównym celem wytycznych jest poprawa jakości opieki nad pacjentem, podnoszenie kwalifikacji lekarzy i innych pracowników opieki zdrowotnej poprzez udostępnianie im opartych na wiarygodnych i aktualnych danych naukowych zaleceń dotyczących postępowania w opiece zdrowotnej. Poprawnie opracowane wytyczne stanowią przystępne, wysokiej jakości podsumowanie aktualnej wiedzy o zagadnieniach będących przedmiotem wytycznych i ułatwiają zastosowanie tej wiedzy w praktyce klinicznej.
Wytyczne dostarczają także podstaw do tworzenia polityki zdrowotnej kraju. Mają one na celu wspieranie ciągłości i kompleksowości opieki nad pacjentem na różnych poziomach systemu ochrony zdrowia, dlatego spełniające kryteria jakościowe wytyczne powinny być wykorzystywane przez podmioty finansujące oraz organizujące strukturę świadczeń zdrowotnych.

Co jest podstawą wytycznych?

Wytyczne powstają w oparciu o dane naukowe, które wyszukiwane są w sposób systematyczny by zapewnić wykorzystanie najlepszej jakościowo i aktualnie dostępnej wiedzy do określenia najlepszych sposobów profilaktyki, rozpoznawania, leczenia i opieki nad pacjentem.
Zalecenia tworzone od podstaw (de novo) opierają się na metaanalizach, przeglądach systematycznych lub danych pochodzących z innych typów badań, np. randomizowanych badań klinicznych lub w przypadku adaptacji, stanowią kompilację zaleceń pochodzących z już opracowanych, dobrej jakości wytycznych innych organizacji.
Jeśli dane naukowe nie są dostępne, grupa tworząca wytyczne może wykorzystać swoje doświadczenia by określić i zaproponować najlepszy sposób postępowania.

Kto jest zaangażowany w tworzenie wytycznych?

Wytyczne tworzone są przez grupę starannie dobranych specjalistów reprezentujących różnorodne doświadczenie oraz pełniących różne role w systemie ochrony zdrowia, posiadających wiedzę o dziedzinie, w której wytyczne mają powstać.
Zazwyczaj w skład grupy wchodzą eksperci kliniczni, metodolodzy, praktykujący specjaliści ochrony zdrowia (w zależności od tematu wytycznych mogą to być lekarze rodzinni, lekarze specjaliści, pielęgniarki, farmaceuci, psycholodzy, diagności, dietetycy itd.) oraz reprezentanci pacjentów.

Dlaczego ważne jest zaangażowanie pracowników ochrony zdrowia w proces tworzenia i opiniowania wytycznych?

Zaangażowanie lekarzy praktyków oraz innych zawodów medycznych w opracowywanie wytycznych klinicznych jest promowane międzynarodowo i stanowi jedną z zasad metodologii tworzenia wytycznych. Angażowanie w proces tworzenia wytycznych, zgodnie z zasadami EBM, przedstawicieli wszystkich grup, których wytyczne będą dotyczyć zapewnia ich przydatność w praktyce oraz uwzględnienie potrzeb, oczekiwań i możliwości tych grup.

Jaka jest rola pracowników ochrony zdrowia w procesie tworzenia i opiniowania wytycznych?

Lekarze i inni pracownicy ochrony zdrowia mogą być zapraszani do uczestnictwa w grupie tworzącej wytyczne, zachęcani są do udziału w konsultacjach projektów wytycznych. W procesie tworzenia i oceny wytycznych reprezentują oni punkt widzenia zaangażowanych w opiekę nad pacjentem praktyków, których dotyczyć będą zalecenia. Zapewnia to prawidłową identyfikację problemów związanych z analizowanym problemem zdrowotnym, w których brakuje dowodów z badań naukowych lub są one słabe i niejednoznaczne, identyfikację najlepszych praktyk oraz problemów ze stosowaniem wytycznych.

Lekarze i inni uczestnicy grup tworzących wytyczne nie mogą przedstawiać poglądów żadnego podmiotu czy organizacji zawodowych do których przynależą, a które mogą mieć interes w formułowaniu zaleceń. Szczególnie dotyczy to poglądów i interesów przemysłu medycznego.

Jak mogę się zaangażować?

Istnieje wiele form zaangażowania dla lekarzy, lekarzy dentystów i innych pracowników ochrony zdrowia w serwisie wytyczne.org. Większość z nich dostępna jest po zalogowaniu.

Baza wiedzy – zapraszamy do korzystania z bazy wytycznych i materiałów dla pacjentów pomocnych w podejmowaniu decyzji medycznych. Baza wiedzy prowadzona przez Ośrodek ds. Wytycznych Postępowania w Praktyce Medycznej Naczelnej Izby Lekarskiej, powstaje z udziałem i zaangażowaniem towarzystw lekarskich oraz innych organizacji zajmujących się tworzeniem wytycznych zgodnie z zasadami Evidence Based Medicine. Mamy nadzieję, iż wraz z rosnącym zainteresowaniem wytycznymi i zaangażowaniem ich twórców zasoby bazy będą się powiększać.
Dołącz do Grupy Tworzącej Wytyczne – platforma wytyczne.org umożliwia i zachęca do nawiązywania współpracy interdyscyplinarnej lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia w procesie tworzeniu wytycznych.
Zgłoś temat dla nowych wytycznych– zachęcamy Państwa do zgłaszania propozycji tematów lub problemów klinicznych, które z perspektywy praktyki medycznej są priorytetowe i powinny zostać opracowane. Państwa zgłoszenia będą cenną wskazówką dla twórców wytycznych.
Weź udział w konsultacjach – zapraszamy Państwa do udziału konsultacjach projektów wytycznych. Proces konsultacji, w tym uzyskiwanie opinii środowiska pracowników ochrony zdrowia jest niezbędnym etapem metodologii tworzenia wytycznych. Państwa zaangażowanie zapewni, że wytyczne będą bardziej dopasowane do warunków polskiej ochrony zdrowia.

Jak rozpocząć współpracę z Ośrodkiem?

Pierwszym krokiem jest rejestracja – wypełnij formularz i  zarejestruj dane w naszym serwisie by móc korzystać z jego zasobów.
Lekarze i lekarze dentyści otrzymują dostęp do serwisu automatycznie, po podaniu w formularzu rejestracji wymaganych danych.
Pozostali specjaliści ochrony zdrowia, z przyczyn technicznych, w celu dokończenia rejestracji konta w serwisie wytyczne.org, proszeni są o jak najszybsze przesłanie na adres email: autoryzacja@hipokrates.org oświadczenia o posiadanym prawie wykonywania zawodu lub kwalifikacjach zawodowych zgłoszonych w formularzu rejestracji.

W przypadku problemów z rejestracją prosimy o kontakt z Ośrodkiem tel. 22 559 13 43, email: wytyczne@hipokrates.org
Nasz Ośrodek działa od niedawna, dlatego prosimy o cierpliwość i zgłaszanie wszelkich problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem serwisu.

Zespół wytyczne.org
Ośrodek ds. Wytycznych Postępowania w Praktyce Medycznej
Naczelna Izba Lekarska
Tel. +48 22 559 1343

Logowanie

Zapomniałes hasła