Informacje o projekcie – Wytyczne.org

Informacje o projekcie

                                                                         

Serwis wytyczne.org powstał w ramach projektu nr POWR.05.04.00-0000088/16 „Podnoszenie kwalifikacji lekarzy poprzez przeprowadzenie ogólnopolskich standaryzowanych szkoleń w zakresie postępowania diagnostycznego, terapii oraz profilaktyki”.

Platforma wytyczne.org jest jednym z narzędzi do realizacji i upowszechniania wyników projektu. Po zakończeniu projektu, serwis będzie regularnie aktualizowany o nowe wytyczne, materiały informacyjne dla pacjentów we współpracy z polskimi towarzystwami lekarskimi i innymi organizacjami tworzącymi wytyczne.
Projekt realizowany jest przez Lidera Projektu Naczelną Izbę Lekarską oraz Partnerów: Medycynę Praktyczną, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej.

                                         

Projekt współfinansowany  jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W pierwszej części projektu pięć zespołów złożonych z polskich ekspertów klinicznych, lekarzy specjalistów z zakresu medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych oraz dziedzin właściwych dla tematów wytycznych, reprezentantów pacjentów i metodologów evidence-based medicine (EBM) czuwających nad technicznymi aspektami procesu adaptacji przeprowadzi adaptację wytycznych postępowania w pięciu dziedzinach medycyny.

„Wytyczne praktyki klinicznej to zbiór stwierdzeń (zaleceń), sformułowanych w sposób systematyczny, które mają pomagać lekarzom (a także innym pracownikom instytucji opieki zdrowotnej) w podejmowaniu optymalnych decyzji w opiece nad pacjentami w określonych okolicznościach, i w tym kierunku zmieniać codzienną praktykę.”(1)

Wytyczne nie są aktami normatywnymi, nie stanowią prawnie ustanowionego standardu opieki nad wszystkimi chorymi.

Na podstawie wytycznych zrealizowane zostaną kursy dla około 600 lekarzy.

Głównym celem projektu jest zdobycie wiedzy oraz umiejętności przez min. 85% lekarzy, uczestniczących w kursach doskonalących w zakresie prawidłowego wykonywania badań diagnostycznych i prowadzenia leczenia zgodnie z wytycznymi postępowania klinicznego w chorobach układu krążenia, chorobach nowotworowych, chorobach i zaburzeniach psychicznych, chorobach układu kostno-stawowo-mięśniowego, chorobach układu oddechowego oraz podniesienie jakości komunikacji w relacji lekarzy rodzinnych ze specjalistami do końca grudnia 2019 r.

Cel główny zostanie osiągnięty w wyniku realizacji następujących celów szczegółowych:

  1. Poprawa efektywności wykorzystania środków publicznych przeznaczanych na ochronę zdrowia poprzez zidentyfikowanie, adaptację i publikację wytycznych postępowania w praktyce medycznej;
  2. Wypracowanie ramowych programów szkoleń dla kadry lekarskiej bazujących na wytycznych;
  3. Przeprowadzenie na podstawie zaadoptowanych wytycznych kursów doskonalących w dziedzinie diagnostyki i leczenia w grupach łączących lekarzy POZ i specjalistów zajmujących się określoną grupą chorób z uwzględnieniem rekomendacji zawartych w mapach potrzeb zdrowotnych Ministerstwa Zdrowia;
  4. Opracowanie zasad komunikacji pomiędzy lekarzami POZ i lekarzami specjalistami celem zoptymalizowania procesu terapeutycznego;
  5. Zapewnienie lekarzom dostępu do aktualnej bazy wiedzy nt. obowiązujących wytycznych postępowania diagnostycznego, terapii i profilaktyki poprzez stworzenie portalu informatycznego.

Projekt stanowi odpowiedź na aktualne wyzwania i problemy w leczeniu chorób cywilizacyjnych. Aktualnie jednym z ważniejszych problemów, z którym muszą zmierzyć się lekarze, zwłaszcza pierwszego kontaktu jest wybór metod uwzględniających wskazania uznane za optymalne zgodnie z aktualną wiedzą medyczną opartą na EBM do uzyskania diagnozy.

Piśmiennictwo:

  1. Szczeklik, A., & Gajewski, P. (2014). Interna Szczeklika–Podręcznik chorób wewnętrznych 2014. Medycyna Praktyczna, Kraków, 2597

Logowanie

Zapomniałes hasła