Wytyczne postępowania w podstawowej opiece zdrowotnej w Polsce z pacjentami z podejrzeniem nowotworu głowy i szyi oraz po leczeniu nowotworu głowy i szyi – Wytyczne.org

Wytyczne postępowania w podstawowej opiece zdrowotnej w Polsce z pacjentami z podejrzeniem nowotworu głowy i szyi oraz po leczeniu nowotworu głowy i szyi

Numer referencyjny dokumentu PTOK/1/2019
Data publikacji:05 lipca 2019
Data następnej aktualizacji: 31 grudnia 2022
Twórcy wytycznych
Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
Adres email do korespondencji
Status dokumentu
aktualne wytyczne
Prawa autorskie
Polskie Towarzyswto Onkologii Klinicznej/ Naczelna Izba Lekarska
Finansowanie
dokument powstał w ramach projektu POWR.05.04.00-00-0088/16-00 p.n. „Podnoszenie kwalifikacji lekarzy poprzez przeprowadzenie ogólnopolskich standaryzowanych szkoleń w zakresie postępowania diagnostycznego, terapii oraz profilaktyki”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach V Osi priorytetowej – „Wsparcie dla obszaru zdrowia”, działanie 5.4 „Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Specjalizacja kliniczna
Medycyna rodzinna
Nauki o żywieniu
Onkologia kliniczna
Otorynolaryngologia
Grupa docelowa
Lekarze specjaliści
Lekarze rodzinni
Lekarze dentyści
Psycholodzy
Dietetycy
Pacjenci
Typ interwencji
Diagnostyka
Skrining
Leczenie POZ
Leczenie stomatologiczne
Follow-up
Pielęgnacja
Metodologia
Adaptacja
Jak cytować

Kawecki, A., Krajewski, R., Rubach, M., et al., (2019). WYTYCZNE POSTĘPOWANIA W PODSTAWOWEJ OPIECE ZDROWOTNEJ W POLSCE Z PACJENTAMI Z PODEJRZENIEM NOWOTWORU GŁOWY I SZYI ORAZ PO LECZENIU NOWOTWORU GŁOWY I SZYI. [PDF] Warszawa: Naczelna Izba Lekarska, Dostępne na: https://wytyczne.org [Data wejścia: dzień, miesiąc, rok]

Skład autorów
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kawecki , prof. dr hab. n. med. Romuald Krajewski , dr n. med Maryna Rubach , dr n. med. Adam Gałązka , lek. Jakub Zwoliński , dr n. med. Milena Niemiec , lek. Agnieszka Jankowska-Zduńczyk , mgr Adrianna Sobol , lek. Magdalena Władysiuk , dr hab., prof. UJ Małgorzata Bała
Potencjalny konflikt interesów

Deklaracja niezależności redakcyjnej i sprzeczności interesów (członkowie Grupy Tworzącej Wytyczne wymienieni w kolejności alfabetycznej): potencjalny konflikt interesów został zgłoszony przez uczestników GTW za pomocą formularza deklaracji konfliktu interesów Ośrodka Naczelnej Izby Lekarskiej ds. Wytycznych Postępowania w Praktyce Medycznej. Typy uwzględnionych konfliktów to osobiste i nieosobiste korzyści finansowe, osobiste korzyści niefinansowe oraz inne nieujęte w wymienionych kategoriach.
1. Małgorzata Bała – nie zgłasza konfliktu interesów.
2. Adam Gałązka – nie zgłasza konfliktu interesów.
3. Agnieszka Jankowska-Zduńczyk – nie zgłasza konfliktu interesów.
4. Andrzej Kawecki – w 2017 r otrzymał finansowanie udziału w konferencji od firmy Merck; w latach 2017-2018 od firm Merck, MSD, BMS otrzymał honoraria za prowadzenie wykładów oraz uczestnictwo w advisory boards oraz prowadził badania kliniczne dla firm MSD, BMS i Astra Zeneca.
5. Romuald Krajewski – nie zgłasza konfliktu interesów.
6. Milena Niemiec –otrzymała honorarium za prowadzenie wykładu od firmy Viamedica.
7. Maryna Rubach – w latach 2016 i 2017 otrzymała od przemysłu medycznego finansowanie uczestnictwa w kongresach: ESMO 2016, ECCO 2017, EAPC 2017. W 2017 otrzymała finansowanie z firmy Angelini za prowadzenie wykładów na temat leczenia bólu.
8. Adrianna Sobol – jest członkiem zarządu fundacji Onkocafe, która otrzymuje wsparcie finansowe od przemysłu medycznego.
9. Jakub Zwoliński – w 2018 r, od firmy Bristol – Myers Squibb Polska Sp. z o.o. otrzymał finansowanie (opłata rejestracyjna, koszty podróży i zakwaterowania) udziału w konferencji 8th European Head and Neck Oncology Congress. Jest współwłaścicielem Centrum Medycznego Vinea w Warce.
10. Magdalena Władysiuk – nie zgłasza konfliktu interesów.

I. Czujność onkologiczna
I.1. Kiedy należy podejrzewać nowotwór głowy i szyi (trudności w przełykaniu, chrypka i inne)?
I.2. Jakie dolegliwości i odchylenia od normy w badaniu przedmiotowym powinny być dalej diagnozowane i leczone w ramach POZ?
I.3. Jakie dolegliwości i odchylenia od normy w badaniu przedmiotowym powinny wskazywać na konieczność skierowania do innego specjalisty?
I.4. Jak postępować z pacjentem, który jest w grupie zwiększonego ryzyka zachorowania na nowotwór głowy i szyi?
I.5. Jakie informacje powinien otrzymać pacjent od lekarza POZ?

 

II. Postępowanie z pacjentami po leczeniu onkologicznym
II.1. W jakim zakresie lekarz rodzinny powinien monitorować pacjenta?
II.2. Jakie objawy i odchylenia w badaniu przedmiotowym wskazują na konieczność skierowania do specjalistów?
II.3. Jakie informacje powinien otrzymać lekarz POZ od onkologa?
II.4. Jakie postępowanie powinien lekarz POZ wdrożyć w przypadku niedożywienia, kserostomii i innych powikłań leczenia?
II.5. Jak długo należy obserwować pacjenta?
II.6. Jakie informacje powinien otrzymać pacjent od lekarza POZ?

patrz w tekście, załącznik nr 5

BRAK
Data publikacji
Wytyczne postępowania w podstawowej opiece zdrowotnej w Polsce z pacjentami z podejrzeniem nowotworu głowy i szyi oraz po leczeniu nowotworu głowy i szyi
Data publikacji 30 kwietnia 2019

W terminie od 09.04.2019 do 30.04.2019 r przeprowadzono konsultacje pośród użytkowników serwisu wytyczne.org. Konsultacje dotyczyły użyteczności wytycznych w praktyce lekarzy.

Wytyczne skierowano również do recenzji zewnętrznej.

Numer referencyjny dokumentu PTOK/1/2019

Logowanie

Zapomniałes hasła