Regulamin serwisu wytyczne.org – Wytyczne.org

Regulamin serwisu wytyczne.org

Serwis wytyczne.org oraz wszystkie funkcjonalności i informacje w nim dostępne są przedmiotem niniejszego regulaminu. Regulamin definiuje prawa i obowiązki korzystających z niego Użytkowników oraz administratora Serwisu w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

I. Postanowienia ogólne

 1. Serwis oznacza witrynę internetową znajdującą się pod adresem wytyczne.org wraz ze wszelkimi jej podstronami i funkcjami.
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie (00-926). Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mailowy: kancelaria@miir.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora.
 3. Serwis wytyczne.org jest obsługiwany przez Ośrodek ds. Wytycznych Postępowania w Praktyce Medycznej, jednostkę ustanowioną przez Naczelną Izbę Lekarską, który mieści się przy ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa.
 4. Dostęp do niektórych funkcji Serwisu przeznaczony jest dla Autoryzowanych Użytkowników. Administrator zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do niektórych treści lub funkcji Serwisu wedle przyjętych przez siebie kryteriów, w szczególności uzależnienia ich od typu zarejestrowanego konta i innych okoliczności.
 5. W szczególnych przypadkach Administrator może według własnego uznania zmienić niniejszy regulamin Serwisu. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację i zgodę na wszelkie zmienione warunki.
 6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują przepisy polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego i innych ustaw.
 7. W przypadku uwag, wątpliwości prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres email: wytyczne@hipokrates.org

II. Prawa i obowiązki użytkownika

 1. Użytkownikiem Serwisu jest każda osoba odwiedzająca strony wytyczne.org
 2. Użytkownik ma prawo do korzystania z Serwisu poprzez przeglądanie i lekturę jego zasobów z wyłączeniem treści, do których dostęp Administrator ogranicza wedle przyjętych przez siebie kryteriów.
 3. Zasoby i funkcjonalności Serwisu wytyczne.org, udostępniane są po zalogowaniu Autoryzowanym Użytkownikom.
 4. Użytkownikiem Autoryzowanym jest zarejestrowana osoba fizyczna lub osoba prawna, której uprawnienia do dostępu do treści i funkcjonalności Serwisu wytyczne.org zostały zweryfikowane przez Administratora. Każdy Autoryzowany użytkownik jest jednocześnie Użytkownikiem.
 5. Rejestracja w Serwisie możliwa jest dla pracowników ochrony zdrowia, reprezentantów pacjentów i ich opiekunów (organizacje, stowarzyszenia lub nieformalne grupy), organizacje tworzące wytyczne (niekomercyjnie) oraz pozostałych interesariuszy aktywnych w sektorze ochrony zdrowia.
 6. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu do Konta i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.
 7. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu wyłącznie w celach zgodnych z niniejszym Regulaminem, w tym z wszelkimi warunkami dotyczącymi określonych funkcjonalności.
 8. Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymania od wszelkich praktyk, które mogłyby narazić techniczne i merytoryczne aspekty funkcjonowania Serwisu, w szczególności od spamowania, nieuzgodnionych działań reklamowych, zachowań, które mogą zostać uznane za celowe próby destabilizacji technicznego zaplecza Serwisu.
 9. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów niniejszego Regulaminu, przepisów prawa polskiego oraz dobrych obyczajów, m.in. poprzez powstrzymywanie się od publikacji treści naruszających dobra osobiste lub uczucia innych Użytkowników, treści powszechnie uznawanych za wulgarne, dyskryminujące, obsceniczne, poufne, naruszające granice dobrego smaku i inne treści, które w ocenie Administratora zostaną uznane za niewłaściwe.
 10. W przypadku nie stosowania się do niniejszego Regulaminu przez użytkownika, Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania użytkownikowi dostępu do Serwisu lub wybranych funkcjonalności Serwisu.
 11. W przypadku łamania przepisów prawa przez Użytkowników lub działania na szkodę Serwisu, Administrator zastrzega sobie prawo do podjęcia stosownych działań prawnych, jak również udostępniania niezbędnych danych zainteresowanym organom ścigania.

III. Prawa autorskie

 1. Wszelkie treści opublikowane w ramach Serwisu podlegają ochronie prawnoautorskiej, w szczególności w zakresie: artykułów, wytycznych, materiałów dla pacjentów. Prawa autorskie przysługują Serwisowi i/lub twórcom.
 2. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie treści Serwisu w zakresie przekraczającym tzw. dozwolony użytek zdefiniowany w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.). Dozwolone jest linkowanie bezpośrednio do artykułów Serwisu.
 3. Użytkownik dokonujący publikacji treści w ramach systemu komentarzy lub innych funkcjonalności wytyczne.org oświadcza, że posiada pełne prawo do wszelkich treści publikowanych przez siebie w Serwisie – w szczególności do tekstów, grafik, filmów i dźwięków lub też materiały multimedialne zostały wykorzystane w ramach odpowiednich licencji i we właściwy sposób ich pochodzenie zostało oznaczone.
 4. Użytkownik oświadcza, że bierze na siebie pełną odpowiedzialność wynikającą z tytułu naruszenia przez niego praw autorskich w wyniku publikacji treści w Serwisie.
 5. Zamieszczenie jakichkolwiek materiałów w Serwisie jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem. Użytkownik zachowuje pełnię praw autorskich do publikowanych przez siebie treści, publikacji dokonuje dobrowolnie i nieodpłatnie, publikacja może być w każdej chwili przez niego odwołana po dokonaniu stosownego zgłoszenia do Administratora.
 6. Administrator oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenia praw autorskich przez jego Użytkowników, jednocześnie oferując pełną współpracę w zakresie eliminowania tych treści zgodnie z dyspozycją art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).

IV. Dane osobowe i ochrona prywatności

 1. Niniejszy punkt został opisany w Polityce prywatności Serwisu wytyczne.org

V. Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Informacje pobierane ze strony internetowej wytyczne.org nie mają wpływu na indywidualną odpowiedzialność pracowników ochrony zdrowia i innych osób, podmiotów zaangażowanych w świadczenie usług zdrowotnych w zakresie profesjonalnego osądu, odpowiedniego do sytuacji klinicznej, okoliczności i preferencji pacjenta.
 2. Informacje dostępne na stronie wytyczne.org nie mogą być traktowane przez Użytkownika jako profesjonalna porada lekarska. Informacje te nie mogą być wykorzystywane w celu zastąpienia konsultacji z lekarzem lub innym wykwalifikowanym pracownikiem ochrony zdrowia
 3. W celu podjęcia decyzji o postępowaniu w przypadku wystąpienia problemu zdrowotnego, w tym decyzji dotyczących leków i innych metod leczenia, użytkownik powinien zawsze zasięgnąć profesjonalnej porady medycznej przed rozpoczęciem jakiegokolwiek leczenia.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do przerw i zakłóceń w działaniu witryny, wprowadzaniu ograniczeń terytorialnych lub wiekowych w dostępie, jak również zamknięcia Serwisu bez uprzedniego zawiadomienia.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników i osób trzecich w zakresie naruszania prawa na łamach Serwisu w drodze publikacji treści bądź profili Użytkowników Autoryzowanych. Pełną i osobistą odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Użytkownik.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich wynikające z bezprawnego dostępu do ogółu danych osobowych lub też danych pojedynczych Użytkowników, próby przejęcia kont, itp.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin zaczyna obowiązywać z chwilą ogłoszenia go w Serwisie.
 2. Data ostatniej aktualizacji regulaminu: 07 października 2018 roku.
 3. Korzystanie z Serwisu, zarówno przez Użytkownika, jak i Użytkownika Autoryzowanego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Logowanie

Zapomniałes hasła