Cele Fundacji

    1. wspomaganie inicjatyw zapewniających obywatelom, w szczególności najuboższym dostęp do opieki zdrowotnej,
    2. działalność w zakresie pomocy społecznej, materialnej i finansowej w celu poprawy warunków życia lekarzy oraz owdowiałych małżonków lekarzy, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, także z powodów klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych zdarzeń,
    3. działalność w zakresie pomocy materialnej i edukacyjnej dzieciom zmarłych lekarzy,
    4. działalność w zakresie pomocy dzieciom lekarzy szczególnie uzdolnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,
    5. działalność w zakresie pomocy materialnej oraz wspierania różnorodnych form opieki społecznej dla lekarzy emerytów, rencistów i innych nie wykonujących zawodu, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
    6. niesienie wszelkiej pomocy, w tym dostarczania pomocy humanitarnej, ludziom (także za pośrednictwem instytucji i organizacji ich wspierających) dotkniętym skutkami kryzysów humanitarnych, konfliktów zbrojnych i wojen, klęsk żywiołowych lub innych sytuacji zagrażających ich życiu i zdrowiu zarówno na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza granicami kraju.